برنده شدن شرکت خط دریا بندر در مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری شناور جستجو و نجات بندر امیرآباد

نوشته شده توسط خط دریا بندر.ارسال شده در اخبار چاپ

 

برنده شدن شرکت خط دریا بندر در مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری شناور جستجو و نجات بندر امیرآباد

پروژه راهبری، تعمیر و نگهداری شناور جستجو و نجات بندر امیرآباد به ارزش تقریبی 46 میلیارد ریال به شرکت خط دریا بندر واگذار شد. طی این قرارداد، شرکت خط دریا بندر متعهد گردید عملیات راهبری، انجام تعمیرات اساسی و دوره ای و نگهداری شناور جستجو و نجات مستقر در بندر امیرآباد را به مدت دو سال به انجام رساند.